Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Промени с версия 2017

1. МОДУЛ СМЕТКИ/ФАКТУРИ
a. При попълването на сметка/фактура, информацията за страните се изтегля от деловодната система.
b. Възможност да се създават и поддържат макети на сметки с повтарящи се стандартни такси /общи или специфични само за клиент/.
c. Изпращане на сметката по ИМЕЙЛ или по пощата. Отпечатване върху сметка/фактура на АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
d. Отпечатване на ИЗВЕСТИЕ за получаване по пощата /обратна разписка/.
e. За НЕОБЛАГАЕМИ с ДДС суми е създадена възможност за отбелязване дали да се начислява ДДС за всеки ред от сметката.
f. Начисляване на такси и разноски в деловодната система – само на длъжника, на длъжника и на взискателя, само на взискателя.
g. Вписване на сметката в изходящия дневник на деловодната система.
h. Генериране на БАРКОД автоматично с издаването на сметката и изобразяване в долния ляв ъгъл на всеки документ.
i. Автоматично с издаването на сметката се извършва запис на PDF файла в електронната папка на деловодната система за съответното ИД.
j. Допълнителни функции относно издаване на сметки и/или фактури освен Корекция, Изтриване, Повторно отпечатване или Анулиране е създадена и Копиране.

2. МОДУЛ БАНКА
a. Поддържат се следните типове банкови сметки – специална, такси, разноски и лихвена.
b. Поддържане на информация за банковите ви сметки и техните начални салда с разпределение на наличността по изпълнителни дела.
c. Възможност за зареждане в системата на извлеченията по банковите сметки – от файл или чрез въвеждане на ръка /за малко на брой транзакции/.
d. Системата автоматично разпознава за всяка банкова транзакция ИД и длъжник за които е съответното плащане на база на основанието за превода и наредителя. Когато е получена обща сума, отнасяща се за няколко дела има възможност за указване как получената сума се разпределя и по кои дела.
e. Определяне статус на транзакция в зависимост от типа на сметката и вида на транзакцията – напр.: За изплащане, Не са за изплащане, За депозит и др.
f. Платежни нареждания – отпечатване на платежни нареждания за дата или отделни – по номер.
g. Генериране на файл с електронни платежни нареждания. С тази функция се генерират файлове съвместими със системите за Интернет банкиране на банките. Генерираните файлове се зареждат, преглеждат и потвърждават в системата за Интернет банкиране на съответната банка.

3. МОДУЛ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
a. Със системата можете бързо и лесно да обработвате паричните потоци – входящите и изходящите плащания.
b. Обработка на входящите плащания – изготвяне на предложение за разпределение и потвърждаване на разпределението от съдебния изпълнител.
c. Системата извършва проверка на задължения и плащания в деловодната система, изчислява размер на дълга и прави предложение за разпределение. Ако желаете да промените предложеното от системата разпределение можете да промените приоритета на дадена част от разпределението или размера на пропорционалната такса.
d. Системата автоматично групира плащанията по банкови сметки на получателите. Определя се и начина на плащането – Интернет или на хартия, платежна система и допълнителните реквизити за плащанията към бюджета.
e. В случаите когато желаете да прехвърлите постъпилата сума директно по определена банкова сметка без изчисляване на размера на дълга и без отразяване на плащането в деловодната система може да се прави „Директно прехвърляне“.
f. Потвърждаването на предложение за разпределение се извършва от съдебния изпълнител или потребител със съответни права за това. Създадена е възможност за едновременно бързо потвърждаване на група предложения избирате.
g. Съдебният изпълнител или потребител със съответни права може да извърши отхвърляне на предложение. Създадена е възможност да се въведе кратко описание на причината за отказа, за да може финансовия специалист да го съобрази при изготвяне на новото предложение.
h. Обработка на изходящите плащания:
i. Потвърждаване на изходящо плащане „за изпълнение“ и автоматично системата извършва: Генериране на платежни нареждания
j. Отразяване на плащания в деловодната система
k. Генериране на сметка/фактура
l. Бързо потвърждаване – функция създадена за едновременно потвърждаване на група изходящи плащания. При следващо зареждане на банково извлечение за специалната сметка, системата разпознава изходящите плащания на база сумата и ИД посочено в основанието и статуса на плащането се променя от „за изпълнение“ на „потвърден“.

4. МОДУЛ СПРАВКИ
a. Наличност по банкови сметки – показва наличността по банковите сметки към избрана дата.
b. Движение по банкови сметки – показва движението по всички банкови сметки, с които работи системата. Чрез филтриране /избор на сметка, дата, наредител, сума и т.н./ лесно и бързо може да откриете търсено плащане.
c. Наличност по банкови сметки и дела – показва наличността по банковите сметки, разпределена по ИД и по длъжници към избрана дата. Има възможност за филтриране и търсене по банкова сметка, ИД и други признаци.
d. Движение по банкови сметки и дела – показва цялото движение на парични потоци за избрано ИД. Чрез филтриране – избор на сметка, дата, наредител, сума, тип и т.н. лесно и бързо може да откриете търсено плащане.